Čeští poskytovatelé nesmí blokovat ani omezovat internet

Jak se správně zeptat. Odpovědi na často kladené dotazy ohledně uTorrent.
Najdete zde mimo jiné: Jak nahrát obrázek na fórum, testovací torrenty, uTorrent Lite.

Moderátor: emc

Zamčeno
Uživatelský avatar
emc
Administrátor
Příspěvky: 5001
Registrován: 27.únor 2006, 20:22

Čeští poskytovatelé nesmí blokovat ani omezovat internet

Příspěvek od emc »

Čeští poskytovatelé internetu nesmí blokovat ani omezovat internet

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) jako telekomunikační regulátor připravil sadu obecných pravidel a doporučení pro tuzemské poskytovatele internetového připojení, ze kterého vyplývá, že by internet v Česku neměl být omezován ani blokován. Pokud nejste s kvalitou poskytovaných služeb spokojeni, podejte u vašeho internetového providera reklamaci. Když nebudete s vyřízením reklamace souhlasit, obraťte se na ČTÚ, který váš spor rozhodne. Pomoci může i v případě, kdy jste si koupili internet bez omezení a poskytovatel blokuje, nebo zpomaluje některé služby, jako třeba videohovory, nebo stahování přes torrenty. Podle principu tzv. síťové neutrality jsou si totiž všechny služby na internetu rovny a nesmí docházet k omezení žádné z nich.
Na co si dát pozor u poskytovatele připojení - cz.nic píše:
Český telekomunikační úřad (ČTÚ) dne 19.prosinec 2013 píše:Obecná pravidla a doporučení pro využívání řízení datového provozu
při poskytování služby přístupu k síti internet


Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) v souladu s Opatřením č. 7 Státní politiky v elektronických komunikacích – Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice, který vláda České republiky přijala svým usnesením č. 203 ze dne
20. března 2013 (dále jen „Digitální Česko“), připravil a zveřejňuje soubor obecných pravidel a doporučení pro využívání řízení datového provozu při poskytování služby přístup k síti internet. Při tvorbě obecných pravidel a doporučení Úřad vycházel z platné právní úpravy a dokument vydává s ohledem na ustanovení § 5 odst. 3 písm. b), d) a g) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

Situace na trhu

Z dosud prováděného sledování trhu poskytování datových služeb Úřad neidentifikoval žádné stížnosti a zásadní problémy s případnou degradací služby přístup k síti internet poskytované koncovým uživatelům, které by byly způsobeny nasazením metod řízení datového provozu při poskytování služby. Úřad si je nicméně v souladu se státní politikou Digitální Česko vědom toho, že metody řízení datového provozu při poskytování služeb koncovým uživatelům mohou být a budou uplatňovány s ohledem na zajištění potřebné kvality poskytovaných služeb a variabilitu obchodních nabídek v situaci trvale vzrůstajících objemů datového provozu v sítích elektronických komunikací. S ohledem na obecný princip „síťové neutrality“ je potřebné sledovat kvalitu poskytované služby zejména s ohledem na následující potenciální problémy, které Úřad již identifikoval a publikoval např. ve svých odpovědích k dotazníku Evropské komise (dále jen „EK“) - „Questionnaire For The Public Consultation On The Open Internet And Net Neutrality In Europe“:
 • rozdíl mezi inzerovanými a skutečnými (disponibilními) rychlostmi datových toků,
  zejména u přístupu k internetu prostřednictvím mobilních sítí,
 • diskriminace některých druhů provozu při zavádění prioritizace v řízení datového provozu,
 • zavádění zabezpečených způsobů přenosu (např. šifrování tras nebo uživatelem prováděné šifrování) může způsobit výrazné zvýšení nároků na přenosovou kapacitu, i když např. z hlediska vlastního obsahu se nároky na kapacitu nezmění.
Úřad se zaměřil i na uplatňování FUP (Fair Use Policy) při poskytování služby přístup k síti internet. FUP je obecné označení pro všechna opatření, která aplikuje poskytovatel na jím poskytované služby a která ovlivňují způsob, jakým může uživatel poskytovanou službu využívat. Tato omezující opatření se týkají zejména:
 1. objemu služby, který může být čerpán (v případě datových služeb jde o objem dat, která mohou být přenesena za konkrétní časové období, v případě hlasových služeb o objem hovorů atd.),
 2. úplného zákazu, zamezení či blokování určitých způsobů využití služby. V případě datových služeb jde například o blokování konkrétních portů či druhů datového provozu, konkrétních adres (URL),
 3. omezení či naopak upřednostnění určitých způsobů využití služby. V případě datových služeb jde zejména o podporu QoS (ať již na principu prioritizace, garance či jiném), dále metody označované jako traffic conditioning (shaping a policing), případně metody řízení toku a předcházení zahlcení (congestion control).
Reakcí na případné překročení stanoveného objemu služeb je zpravidla ze strany poskytovatele služby snížení rychlosti datového provozu pro koncového uživatele. Podle poznatků Úřadu je FUP v současné době uplatňován především u datových služeb v mobilních sítích, kdy je pro většinu mobilních služeb sjednán maximální datový objem – množstevní limit přenesených dat. Tento limit je stanovován nediskriminačně, tedy pouze jako celkový limit přenesených dat bez rozlišení jednotlivých toků, služeb či aplikací. Úřad v souvislosti Při poskytování řízených služeb uvádí, že takový způsob poskytování služeb, a to ani v případě změny parametrů či nedostupnosti služby po vyčerpání sjednaného datového limitu, nevnímá jako degradaci kvality poskytované služby, pokud je služba přístupu k síti internet před vyčerpáním sjednaného objemu přenesených dat poskytována v souladu s níže uvedenými pravidly. Ujednání o limitu přenesených dat je věcí smluvního vztahu mezi poskytovatelem služby přístupu k síti internet a koncovým uživatelem. Jde tedy o komerční ujednání o způsobu poskytování služeb elektronických komunikací, pro které jsou rozhodující podmínky související s požadavky na smluvní podmínky podle § 63 a násl. Zákona.

Základní východiska pro uplatnění řízení datového provozu

Postup jednotlivých poskytovatelů přístupu k síti internet v případě použití metod pro řízení datového provozu u služby přístupu k síti internet by měl být v souladu s následujícími obecnými pravidly a principy, které zabezpečí použití metod opodstatněného řízení datového toku, které nepovede k bezdůvodné degradaci služby u koncových uživatelů využívajících poskytování služby přístup k síti internet na základě principu best-effort.

V prostředí otevřeného internetu by poskytovatelé služeb elektronických komunikací pro veřejnost neměli nad rámec smluvně ujednaných omezení datových objemů a rychlosti internetového připojení blokovat, zpomalovat, znehodnocovat ani diskriminovat určitý obsah, aplikace či služby nebo určité kategorie obsahu, aplikací či služeb. Výjimku z tohoto pravidla představují přiměřené a opodstatněné případy uplatnění řízení datového provozu například i k předcházení či bránění závažné trestné činnosti, včetně dobrovolných opatření poskytovatele s cílem zabránit přístupu k dětské pornografii a jejímu šíření. Taková opatření však musí být transparentní, přiměřená a nediskriminační. Stejně tak Úřad považuje za opodstatněné uplatnění řízení datového provozu i provozní stavy, kdy je třeba zajistit minimalizaci negativních dopadů přetížení sítě za předpokladu, že k přetížení sítě dochází pouze dočasně nebo za výjimečných okolností.

Pro účely vymezení níže uvedených pravidel se řízenými službami rozumí služby elektronických komunikací, které umožňují přístup ke konkrétnímu obsahu, aplikacím nebo službám, případně jejich kombinaci, a jejichž technické vlastnosti jsou při jejich poskytování mezi koncovými body řízeny, nebo které umožňují odesílat nebo přijímat data jen mezi určitým počtem subjektů nebo koncových bodů a nejsou nabízeny ani běžně používány jako náhrada za službu přístup k síti internet (např. IPTV). Službou přístupu k síti internet se rozumí veřejně dostupná služba elektronických komunikací, která umožňuje využívání obsahu, aplikací a služeb sítě internet, a tím propojení prakticky všech koncových bodů připojených k síti internet (a to protokolem IPv4 a IPv6), bez ohledu na použitou technologii sítě.

Pravidla a doporučení pro řízení datového provozu

Pro zabezpečení odpovídající kvality služby přístup k síti internet koncovému uživateli a pro zajištění jeho informovanosti Úřad stanovil následující pravidla, definovaná v souladu a při respektování požadavků stanovených evropským regulačním rámcem pro sítě a služby elektronických komunikací a zákonem o elektronických komunikacích.

Pravidlo č. 1: Svoboda výběru služby přístupu k síti internet a její kvality

Při nabízení a prodeji služeb přístupu k síti internet musí být koncovým uživatelům zaručena:
 • možnost přijímat a vysílat informace/data podle výběru koncového uživatele,
 • možnost používat služby a aplikace podle výběru koncového uživatele,
 • možnost instalovat vlastní hardware a programové vybavení, pokud nepoškozuje síť,
 • poskytování smluvně sjednané kvality služby za dodržení smluvně ujednaných podmínek a poskytování transparentních informací o poskytovaných službách ze strany poskytovatele služby.
Pravidlo č. 2: Nepřípustnost diskriminace, blokování nebo degradace jednotlivých datových toků

U služby přístupu k síti internet nesmí být rozlišovány jednotlivé datové toky podle obsahu, služby, aplikace, zařízení, adresy zdroje a cíle určení datového toku za účelem blokování, zpomalení nebo snížení kvality jejich odbavení. Takové situaci musí být zabráněno i v případech, že je způsobena tzv. pozitivní diskriminací. Výjimky z tohoto pravidla musí být v souladu s následujícím pravidlem č. 3.

Pravidlo č. 3: Možné výjimky z pravidel č. 1 a 2

Následující výjimky jsou považovány za opodstatněné použití řízení provozu. Mohou být aplikovány v rámci poskytování služby přístupu k síti internet, jejich využití však musí být odůvodněné.

Jedná se o způsoby řízení provozu:
 • za účelem splnění povinností přímo vyplývajících z ustanovení právního předpisu
  nebo na základě rozhodnutí soudu,
 • pro předcházení mimořádným situacím a za účelem zachování integrity
  a zabezpečení sítí a služeb poskytovaných prostřednictvím těchto sítí,
 • za účelem minimalizace účinků mimořádného rizika přetížení sítě.
Tyto výjimky z pravidel č. 1 a 2 musí vycházet z obecných principů relevance, přiměřenosti, účinnosti, nediskriminace a transparentnosti.

V případech, kdy k zabránění přenosu obsahu a zpráv dochází na základě prokazatelného rozhodnutí koncového uživatele, se takové omezení nepovažuje za porušení pravidel č. 1 a 2. Poskytovatel služby přístupu k síti internet musí respektovat rozhodnutí koncového uživatele i jeho případnou změnu.

Pravidlo č. 4: Transparentnost informací

Zásady svobody použití a nediskriminace mezi datovými toky uvedené v pravidlech č. 1 a 2 musí být v souladu s § 63 Zákona výslovně zmíněny ve smluvních podmínkách poskytování služby poskytovatelů přístupu k síti internet a v případných smluvních doložkách, a to jasným a srozumitelným způsobem.

Po celou dobu trvání smlouvy o poskytování služby přístupu k síti internet musí být všem zúčastněným stranám poskytovány zejména následující informace v jednoznačné, srozumitelné a dostatečně transparentní formě:
 • o kvalitě služby,
 • o možných omezeních,
 • o použití metod řízení provozu a jejich dopadu, a to u všech metod,
  které ovlivní principy uvedené v pravidlech č. 1 a 2.
V případě služby přístupu k síti internet (s omezením i bez) musí být ve smluvních podmínkách jasným a srozumitelným způsobem uvedena možnost aplikace opodstatněného řízení provozu dle pravidla č. 3 včetně podmínek, za nichž k ní může dojít.

V případě služby přístupu k síti internet s omezením musí být popis pravidel a podmínek použitých metod řízení datového provozu uveden ve smluvních podmínkách, a to jasným a srozumitelným způsobem.

Pravidlo č. 5: Nabídka služby přístupu k síti internet (služba bez omezení)

Za službu přístupu k síti internet může být označována jen taková služba, u které je využito pouze metod opodstatněného řízení provozu v souladu s pravidlem č. 3. V případě použití metod řízení datového provozu nad rámec pravidla č. 1, 2 a 3, musí být jednoznačně uvedeno, že se jedná o službu přístupu k sítí internet s omezením a takové omezení musí být jednoznačně deklarováno a popsáno ve smluvních podmínkách. Označení „neomezená služba" či případný významový ekvivalent se nesmí používat u služeb přístup k síti internet, u kterých se používá omezení datového objemu, nebo u kterých dochází v průběhu čerpání služby k pozastavení poskytování služby, nebo se vyžaduje dodatečná platba k obnovení služby, či její kvality2.

Pravidlo č. 6: Nabídka služeb s limitem datového objemu

Služba přístupu k síti internet, která je smluvně omezena v objemu přenesených dat v určitém časovém období a která je po vyčerpání tohoto objemu nadále poskytována, avšak se sníženou rychlostí příjmu a odesílání dat, musí mít ve smluvních podmínkách stanovenu i tuto zaručenou minimální rychlost a případná další omezení aplikovaná po vyčerpání datového limitu. Před vyčerpáním tohoto limitu nesmí docházet k porušení pravidel č. 1 a 2 s výjimkami uvedenými v pravidle č. 3.

Pravidlo č. 7: Nabídka řízených služeb

Při poskytování řízených služeb se využívá řízení datového provozu nad rámec pravidla č. 1, 2 a 3, s cílem zajistit požadované kvalitativní vlastnosti služby. Uživatelé těchto služeb musí být jasným a srozumitelným způsobem informováni o možných dopadech současného využívání řízené služby na službu přístupu k síti internet.

Monitorování použití metod řízení datového provozu v sítích poskytovatelů přístupu k síti internet

Úřad bude průběžně monitorovat dodržování výše uvedených pravidel a uplatňování metod řízení datového provozu včetně kontroly splnění požadavků na transparentnost poskytnutých informací. Na základě případně zjištěných problémů bude postupovat v rámci svých kompetencí. U těchto služeb se však předpokládá dodržování pravidel č. 1 až č. 4 až do vyčerpání sjednaného objemu přenesených dat.
Reference:
Uživatelský avatar
emc
Administrátor
Příspěvky: 5001
Registrován: 27.únor 2006, 20:22

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Příspěvek od emc »

Dopis od internetového providera ve věci sdílení pomocí BitTorrent

Vyděsil vás dopis od vašeho internetového providera, který vám vyčítá stahování torrentů?

Internetový provider v emailu píše:Vážený zákazníku,
z Vaší IP adresy bylo zaznamenáno sdílení souborů pomocí aplikace typu BitTorrent (např. aplikace uTorrent, Azureus aj.). Tyto aplikace během stahování dat a i po jeho dokončení tato data dále rozesílají ostatním uživatelům stahujícím stejné soubory, což je považováno za porušení autorského práva a může být i trestné.

Ve Vašem případě se konkrétně jedná o stahování/sdílení následujícího souboru:
[uveden název torrentu obsahujícího film]

Doporučujeme Vám výše zmíněné nebo jim podobné aplikace odinstalovat a soubor odstranit z aktuálního umístění. Pokud si nejste stahování výše zmíněného souboru ani využívání žádné takové aplikace vědom, zkontrolujte prosím, zda Vašeho internetového připojení nevyužívají neoprávněné osoby...
Co na to říká zákon?
Sbírka zákonů ČR - Zákon č. 127/2005 Sb. mimo jiné píše:Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

§ 61

(5) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací neodpovídá při poskytování této služby za obsah přenášených zpráv.

§ 88

(1) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinen

a) zajistit technicky a organizačně bezpečnost poskytované služby s ohledem na ochranu osobních údajů fyzických osob v souladu se zvláštním právním předpisem, ochranu provozních a lokalizačních údajů a důvěrnost komunikací fyzických a právnických osob při poskytování této služby; pokud je to nutné, ochranu zajistí po písemné dohodě i v součinnosti s podnikatelem zajišťujícím veřejnou komunikační síť,

(4) V případě porušení ochrany osobních údajů fyzické osoby je povinen podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací oznámit bez zbytečného odkladu tuto skutečnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Toto oznámení obsahuje popis důsledků porušení ochrany a technická ochranná opatření, která podnikatel přijal, nebo navrhuje přijmout.

§ 89
Důvěrnost komunikací


(1) Podnikatelé zajišťující veřejné komunikační sítě nebo poskytující veřejně dostupné služby elektronických komunikací jsou povinni zajistit technicky a organizačně důvěrnost zpráv a s nimi spojených provozních a lokalizačních údajů, které se přenášejí prostřednictvím jejich veřejné komunikační sítě a veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Zejména nepřipustí odposlech, ukládání zpráv nebo jiné druhy zachycení nebo sledování zpráv a s nimi spojených údajů osobami jinými, než jsou uživatelé, bez souhlasu dotčených uživatelů, pokud zákon nestanoví jinak36). To nebrání technickému ukládání údajů, které je nezbytné pro přenos zpráv, aniž by byla dotčena zásada důvěrnosti.

(2) Zprávou se rozumí jakákoli informace, která se vyměňuje nebo přenáší mezi konečným počtem účastníků nebo uživatelů prostřednictvím veřejně dostupné služby elektronických komunikací, s výjimkou informace přenášené jako součást veřejného rozhlasového nebo televizního vysílání sítí elektronických komunikací, nelze-li ji přiřadit k určitelnému účastníkovi nebo uživateli, který tuto informaci přijímá.

(3) Každý, kdo hodlá používat nebo používá sítě elektronických komunikací k ukládání údajů nebo k získávání přístupu k údajům uloženým v koncových zařízeních účastníků nebo uživatelů, je povinen tyto účastníky nebo uživatele předem prokazatelně informovat o rozsahu a účelu jejich zpracování a je povinen nabídnout jim možnost takové zpracování odmítnout. Tato povinnost neplatí pro technické ukládání nebo přístup výhradně pro potřeby přenosu zprávy prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo je-li to nezbytné pro potřeby poskytování služby informační společnosti, která je výslovně vyžádána účastníkem nebo uživatelem.
Z výše napsaného vyplývá, že váš internetový provider nesmí sledovat vaši internetovou komunikaci, protože by tím vážně porušil ustanovení výše citovaného zákona. Pravděpodobně distributor tohoto filmu objevil vaši IP adresu jako aktivního peera při stahování / odesílání tohoto filmu v síti P2P a poslal upozornění vašemu providerovi, který vám následně poslal citovaný dopis. Jeho chybou je, že neuvedl, jak k uvedeným skutečnostem přišel. Takto to vypadá, že právě on je tím, kdo neoprávněně sleduje vaši komunikaci. Distributor by to měl řešit s tím, kdo jeho dílo poskytl ke stažení, ne s uživatelem, který dílo stahuje a nemá povinnost zjišťovat, zda je dílo poskytováno v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském...

Tak jako tak je vhodné svou komunikaci maskovat kódováním přenosu resp. šifrováním protokolu a pokud to tracker umožňuje, pak komunikovat s trackerem přes HTTPS, jak s jeho webovým rozhraním, tak při announci. Svou IP adresu však rozumně skrýt nelze. Skrytí IP adresy za VPN či proxy totiž zásadně degraduje rychlost přenosu dat...

Provider by si měl uvědomit, že to jsou i vaše peníze, které ho živí. Pamatujte, že je lepší smír a s providerem nic nehrotit. Na všem se dá domluvit. (Ovšem, nejhorší je srážka s blbcem.)

Zkrácený odkaz sem na tento článek: http://ctu.utorrent.cz

Upozornění: Autor článku zde vyjadřuje svůj osobní názor.
Tento článek nelze považovat za právní pomoc ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii.
Zamčeno